Regulamin

ŚREMSONG’ 2021

 1. W Przeglądzie mogą brać udział: soliści, zespoły oraz chóry reprezentujące: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje i podmioty niezrzeszone. Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia do udziału w Przeglądzie, należy przesłać kartę zgłoszenia i wymagań technicznych w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2021r. pod adres:
  e-mail:sekretariat@sremsong.pl
  lub
  ŚREMSONG’ 2021
  Janusz T. Skotarczak, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska 11; 63 – 100 Śrem
  Tel. 61 281 00 24, fax 61 88 55 027 lub GSM 605 927 827
  Kartę zgłoszenia i wymagań technicznych należy pobrać w Internecie na www.sremsong.pl
  Aby dobrze zaplanować nasze spotkanie prosimy nie odkładać przesłania zgłoszenia do ostatniej chwili zapisów.Uwaga! Zgłoszenia każdego wykonawcy należy dokonać na oddzielnej karcie zgłoszenia. Zgłaszając uczestników z różnych kategorii wiekowych należy brać pod uwagę fakt, że każda kategoria wiekowa ma swój wyznaczony dzień prezentacji.
 2. Prezentacje odbywać się będą w auli Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie, ul. Staszica 1 wyznaczonego dnia od godziny 10:00. Rejestracja uczestników oraz konsultacje z akustykiem od godziny 9:00.
 3. Prezentowany utwór winien być wykonany w języku polskim o treści religijnej.
  –Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne i Uczelnie wyższe – 1 utwór w czasie do 3 minut
  – Chóry – 2 utwory w czasie do 6 minut. Uwaga! Jeden utwór a capella. Dla tej kategorii dopuszczalne są utwory nie tylko polskie.
 4. Wykaz uczestników będzie opublikowany na stronie Przeglądu 30 kwietnia 2021r.
 5. Jury oceniając prezentacje zwróci uwagę na: dobór repertuaru, intonację, dykcję, własne instrumentarium, poziom wykonania, wizerunek sceniczny, ogólny wyraz artystyczny.
 6. Jeżeli wykonawca wykorzystuje w czasie prezentacji płytę z półplaybackiem, nie może ona zawierać nagranych chórków ani głosów solowych. Podkłady muzyczne powinny być nagrane na nośniku pamięci i dostarczone do akustyka bezpośrednio przed występem. Prosimy zwrócić uwagę na jakość nagranych utworów.
 7. Opiekun grupy, dyrygent czy nauczyciel nie może śpiewać razem z grupą, może jedynie akompaniować lub dyrygować.
 8. Po każdym dniu przesłuchań  Jury przyzna WYRÓŻNIENIA, a spośród wyróżnionych przyzna nominacje do KONCERTU GALOWEGO. Jury na Koncercie Galowym – 25 maja przyzna NAGRODY GŁÓWNE – STATUETKI ŚREMSONGU. Przedszkola nie podlegają ocenie przez jury. Uwaga! Każdy z Wykonawców może zostać poproszony przez Jury o zaprezentowanie się podczas Koncertu Galowego dlatego prosimy o zarezerwowanie sobie przyjazdu nie tylko na Przegląd ale także na Koncert Galowy – w sobotę 25 maja br.
 9. KOSZT UCZESTNICTWA. Organizacja Przeglądu jest współfinansowana przez uczestników. Koszt uczestnictwa w Przeglądzie wynosi 8zł od osoby. Opłata nie dotyczy Opiekunów. Wpłaty kosztów uczestnictwa dokonujemy na miejscu w dniu występu. Uwaga! Zmiana ilości uczestników winna być zgłoszona do 30.04.2019r.
 10. POSIŁEK. W trakcie naszego Przeglądu czynna będzie dla wszystkich JADALNIA ,,BETANIA” znajdująca się na miejscu Przeglądu. W związku z tym istnieje możliwość zamówienia obiadu dla każdego uczestnika (cena obiadu 10zł). Ilość zamawianych obiadów prosimy wpisać w karcie zgłoszenia. W jadalni będzie można zakupić sałatki, napoje, lody, słodycze.
 11. GOŚCIE PRZEGLĄDU. Przegląd ubogacony będzie o spotkania z zaproszonymi Gośćmi i koncerty. Szczegółowy program Śremsongu’2021 zostanie podany na stronie Przeglądu 30 kwietnia 2021r.
 12. Osoby odpowiedzialne przez Instytucje delegujące zobowiązane są do zapewnienia opieki nad uczestnikami podczas całego pobytu w Śremie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas prezentacji, spotkań, i imprez towarzyszących dla celów promocyjnych związanych z Przeglądem.
 14. Wykonawcy przystępując do Przeglądu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników.
 15. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Zapisując się do udziału w Przeglądzie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo (w tym fonii) w trakcie trwania imprezy zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie wytworzonych obrazów i nagrań w mediach, galeriach, stronach internetowych, profilach na mediach społecznościowych swoich, współadministratora, podmiotów zaangażowanych w organizację, promocję oraz mecenasów wydarzenia, a także w mediach.Wykorzystywane zebrane materiały audiowizualne mogą być utrwalane, rozpowszechniane, wprowadzane do pamięci komputera oraz obrabiane z wykorzystaniem narzędzi do obróbki audiowizualnej.  Materiały mogą być wykorzystywane do promocji i organizacji wydarzenia, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na drukowanych materiałach Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach radiowych i telewizyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu.Jednocześnie Organizator oświadcza, iż:
  – Nie będzie odsprzedawał ani wykorzystywał w celach zarobkowych zebranych materiałów.

  – Wizerunek uczestnika Przeglądu nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.

  Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest
  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Poznańska 11 63-100 Śrem
  2. Katolickie Centrum Edukacji i Kultury w Śremie ul. Staszica 1 63-100 Śrem
  Administratorzy zawarli umowę o współadministrowaniu w celu sprawnej komunikacji oraz rzetelnego wypełniania praw osób, których dane są przetwarzane.
  Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i sprawnej komunikacji z uczestnikami, a także w celach informacyjno- promocyjnych podczas organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej ŚREMSONG ( Janusz T. Skotarczak). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, a podanie danych jest warunkiem realizacji umowy, ich nie podanie uniemożliwi udział w wydarzeniu. Z Organizatorem można skontaktować się w każdej sprawie związanej z organizacją wydarzenia za pomocą adresu e-mail: sekretariat@sremsong.pl
  Administratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, który jest ich Inspektorem Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres: biuro@msvs.com.pl
  Organizator konkursu w celu informowania o wynikach konkursu będzie udostępniał dane w postaci imienia i nazwiska uczestnika, zespołu, chóru oraz opiekuna na portalach informacyjnych oraz mediach.

  Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania Przegladu, a także okres promocji wydarzenia i czas przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Przeglądzie.

  Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:

  a)sprostowania danych
  b)usunięcia danych
  c)ograniczenia przetwarzania danych
  Uczestnikom Przeglądu  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zgłaszający udział w Przeglądzie oświadcza, iż akceptuje wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu, a także zobowiązuje się zapoznać z regulaminem uczestników oraz prawnych opiekunów nieletnich uczestników oraz zebrać pisemną akceptację postanowień regulaminu z uwzględnieniem zapisów o przetwarzaniu danych osobowych i rozpowszechnianiu wizerunku.

   

 16. ŚREMSONG jest projektem katechetyczno-kulturalnym. Wzięło w nim udział do tej pory przeszło 32 tysiące uczestników. Odbywa się pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Starosty Śremskiego Pana Zenona Jahnsa i Burmistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego. Jego pomysłodawcą i animatorem jest katecheta Janusz T. Skotarczak. W organizację XXVIII edycji Przeglądu zaangażowany jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie oraz Katolickie Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. Przegląd organizowany jest we współpracy z Śremskim Ośrodkiem Kultury. Mecenatem Przeglądu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Gmina Śrem oraz Starostwo Powiatowe w Śremie.
 17. Kontakt:
  ŚREMSONG’2021
  Janusz T. Skotarczak, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska 11; 63-100 Śrem
  tel./fax 61 281 00 24; 605 927 827; e-mail: sekretariat@sremsong.pl; www.sremsong.pl